Eläinlääkäripalvelu Piia Pekkola tietosuojaseloste

Tallennan ja käsittelen henkilö- ja potilastietoja alan vaatiman lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Pidätän oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin.

Rekisterinpitäjä: Eläinlääkäripalvelu Piia Pekkola
Y-tunnus:  2886211-2
Vastuuhenkilö: Piia Pekkola piia@elainlaakaripalvelu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerään ja tallennan henkilötietoja vain asiakas(hoito)suhteen syntyessä sekä vain asiakkaiden eläinten hoitoon sekä tarvittavaan yhteydenpitoon liittyen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteen syntyessä asiakkasta ja potilaasta tallennetaan vain oleelliset tiedot, kuitenkin vähintään seuraavat:

  • Etu- ja sukunimi ja/tai yritys
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkaaseen oleellisesti liittyvä muu merkittävä tieto
  • Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan omistaman eläimen tutkimusten ja hoitojen osalta lainsäädännön mukaisesti

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin hoitosuhteen alkaessa asiakkaan ilmoittamat tiedot, sekä asiakkaan omistaman/hallinnoiman eläimen tiedot.
Olosuhteiden muuttuessa asiakastietoja voidaan muuttaa vastaamaan asiakkaan antamia tietoja.

Henkilötietojen tallentaminen ja säilyttäminen

Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleistä tietosuojasääntelyä. Rekisterinpitäjä toimii lainmukaisesti ja läpinäkyvästi. Asiakas voi milloin tahansa tarkistaa ja saada kerätyt tiedot saataville.

Rekisterinpitäjä kerää vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja tietoja, eikä luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole sinun nimenomaista suostumustasi tai muuta asianmukaista syytä.

Rekisterinpitäjä tallentaa vain tarpeellisen tiedon ja pyrkii aina pitämään tiedot täsmällisinä.

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoa vain sen ajan kuin tieto on tarpeen, jonka jälkeen tieto, joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole Rekisterinpitäjää velvoittavaa lakiin perustuvaa syytä.

Rekisterinpitäjä tallentaa ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia Eläinlääkäripalvelu Piia Pekkolan ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa diagnostisessa merkityksessä yhteistyötaholle, kuten laboratoriolle, pätevästä syystä viranomaisille, perintäyhtiöille ja vakuutusyhtiölle, mikäli asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee lemmikkinsä hoitoon liittyen korvausta vakuutusyhtiöltä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat. Rekisteriä ylläpitää teknisesti Finnish Net Solutions Oy.

Eläinlääkäripalvelu Piia Pekkola:lla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada häntä koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, milloin tahansa, ellei yrityksen oikeutettu etu tai laissa asetettu vaatimus estä tätä.
Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa kirjallisesti. Pyynnöt tulee osoittaa sähköisesti sähköpostiosoitteeseen piia@elainlaakaripalvelu.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä joko toimipisteissä täytettävällä lomakkeella tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen piia@elainlaakaripalvelu.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Pyyntö tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen piia@elainlaakaripalvelu.fi

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä asianmukaiselle valvontaviranomaiselle.